تفسير القران tafsira jyan icon

تفسير القران tafsira jyan

1.0.1 for Android
6.7 |
435 Reviews
|
87 Posts

The description of تفسير القران tafsira jyan

الحمدلله رب العالمين وما بكم من نعمة فمن الله
بو ئئكه م جار و ب ديالئكتا به هديني ئئك ژ به ركه فتي ترين به رنامئن قورئانا پيروز دگه ل ته فسيرا قورئانئ ب به هديني كه ته كاري
ب هئزترين به رنامه بو لئگه ريانا پيت و په يڤئن قورئانا پيروز
داونلودكرنا قورئانا پيروز ب ده نگئ پتر ژ 15 قارءان و پتر ژ 20 خه تمئن ژئك جودا يئن تئدا هه مي ژي ئايه ت ئايه ت تو دشئ بو خوه داونلود بكي
گوهرينا ره نگئ باكگراوندي و مه زنكرن و بچيك كرن و گوهرينا خه طئ قورئانا پيروز و ته فسيرئ و خاندنا قورئانا پيروز ب خه طئ عوسماني و يئ تئكستي
ژئگرتنا هه ر بابه ته كئ قورئانئ و هه ر چ ئايه ته كا ل سه ر بابه تي هات بيت
ڤه گوهاستنا هه ر چ ئايه ت و سوره ت و لاپه ر و جزي يئن قورئانا پيروز يئ بڤئت ئئكسه ر بچت وي جزي و لاپه ر و سوره ت و ئايه تا وي بڤئت
تايبه تمه ندي يا وئ چه ندئ هه ر ئايه ته كا تو گه هشت بي يئ پاشي ده مئ دويڤ دا ده مئ قورئانا پيروز د خويني بزاني گه هشتي يه كيژ ئايه تا ته خاندي و ژ وئرئ پئڤه به رده وامي يئ بده يه وئ ختمئ يا ته خاندي
ئه گه ر ره نگئ چ باكگره وه ندا ب دلئ ته نه بي خاندنا ب شه ڤ يا تئدا ئه گه ر ته بڤئت بخويني
يئ بڤئت هنده ك ئايه ت و حه ديثان ده رباره ي فه ضل و خئرا قورئانا پيروز بزانت ئه وژي يا تئدا هه ي
يئ طالبئ ته حفيظ و ژبه ركرنا قورئانا پيروز بيت و بڤئت ئه و بخوه تاقيكرنا ژبه ركرنئ دگه ل خوه بكه ت كا ئاستئ ژبه ركرما وي چه نده ئه و تايبه تمه ندي ژي يا هه ي
يئ بڤئت دئ چه وان به رنامه ي تايبه تمه ندي يئن وئ بزانت بكاربينت تايبه تمه ندي يا رئنيشانده ر ژي يا دڤي به رنامه ي دا به لاڤ بكه ژ به ر خودئ و خودان خئربه ل ده ڤ خودئ
والحمدلله رب العالمين
Show More

Black Desert Mobile Tags

Advertisement
Popular Apps In Last 24 Hours